Regulamin

Regulamin platformy kursów internetowych Emilii Wojciechowskiej

Data publikacji: 18.09.2018 r., aktualizacja: 30.11.2022

Cześć! Cieszę się, że jesteś świadomym kupującym i dbasz o swoje bezpieczeństwo podczas zakupów w sieci 🙂

Czas na formalności. Na początek moje pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu, sprzedawcy i usługodawcy:

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem platformy internetowej https://kursy.emiliawojciechowska.com realizuje Emilia Wojciechowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Projektant Kariery Emilia Wojciechowska”, ul. Manganowa 7/28, 53-441 Wrocław, NIP: 6941674478.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem napisz@emiliawojciechowska.com.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

3) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

4) Operator Płatności – system płatności Przelewy24 należący do spółki PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.

5) Operator Kart Płatniczych – PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.

6) Produkt – produkty elektroniczne prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, kursy on-line oraz publikacje innego rodzaju.

7) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kursy.emiliawojciechowska.com/regulamin/,

8) Platforma– platforma kursów internetowych dostępna pod adresem https://kursy.emiliawojciechowska.com/,

9) Sprzedawca – Emilia Wojciechowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Projektant Kariery Emilia Wojciechowska”, ul. Manganowa 7/28, 53-441 Wrocław, NIP: 6941674478.

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, są następujące: dostęp do Internetu, możliwość pobierania i zapisywania na dysku plików, włączona obsługa JavaScript, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies, standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader), możliwość odtwarzania plików audio, możliwość odtwarzania plików wideo,  posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Platformie.

7. Wszystkie ceny podane na Platformie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez posiadania konta na Platformie, które tworzy się automatycznie przy pierwszym zakupie.

2. Usługi wymienione w pkt. 1 świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Platformy.

 

§ 4

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne na Platformie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub Usługi, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 • dodać Produkt lub Produkty, klikając w przycisk „Zamów”, a następnie “Przejdź do kasy”
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,
 • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty.

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych lub umowę o świadczenie Usług uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4. Sprzedający wystawia fakturę VAT na żądanie Kupującego (taką chęć można wyrazić w formularzu zamówienia, zaznaczając opcję “Chcę otrzymać fakturę”).

§ 6

Dostawa produktu elektronicznego

1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez automatyczne utworzenie konta użytkownika w serwisie. Dane do logowania (login – adres e-mail oraz hasło) zostaną wysłane w osobnej wiadomości zaraz po zakupie. Zakupione produkty będą od razu dostępne na Platformie.

2. W przypadku, gdy nie jest to pierwsze zamówienie Kupującego, dostęp do produktów nadawany jest automatycznie po zakupie. Zakupiony produkt pojawia się w zakładce “Moje kursy” na koncie Kupującego.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta/Przedsiębiorcy od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. W Sklepie odstąpić od umowy może również Przedsiębiorca, nawet jeśli dokonuje zakupu bezpośrednio związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca traktowany jest w Sklepie jak Konsument, to znaczy ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument/Przedsiębiorca musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

5. Konsument/Przedsiębiorca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem http://www.careerup.pl/wp-content/uploads/2017/07/Formularz-odstapienia-od-umowy-CAREERUP.doc jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi/Przedsiębiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od Konsumenta/Przedsiębiorcy płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://www.careerup.pl/wp-content/uploads/2017/07/Formularz-reklamacyjny-CAREERUP.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://kursy.emiliawojciechowska.com/polityka-prywatnosci.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Platformie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Platformie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

Copyright © 2022 emiliawojciechowska.com